شعر شماره 10

در شــــلوغی بازی، توپ بازی ام گم شد
در میان آن شـــادی،توپ بازی ام گم شد
زنده از می ساقی،شــــــاد از دم مطرب
اوج بحث عــرفانی،توپ بازی ام گم شد
سرشکست در بازی،پای راست من زخمی
چشمهایم معـــیوب،توپ بازی ام گم شد
شعر حافظ و ســــعدی، مثــــنوی مولانا
در میان این اشـــعار، توپ بازی ام گم شد
واقعاً چه دنیایی است!این حقیقتی تلخ است
در غریــــــــــو آزادی، توپ بازی ام گم شد
نایبی بخوان روضــــه، نــه! ترانـــــه ای برگو 
خاطرم شد آســــــــوده ،توپ بازی ام گم شد
سلطان علی نایبی

۲۱،۴،۱۳۹۵ ساعت ۹:۲۵ شب

#سلطان_علی_نایبی #شعر