شعر شماره ۱۲

آســــــــــــــــیه همسر فرعون «ندا» داد یار بّ 
خـــــــــانه ای ده خـــــــدایا به موازات خـــودت
عشـــــــق است طاقت دوری ندارد عشــق است
که چــــــــنین آمده نزدیک به ساحــــــات خودت
روز عاشــــــور حســــــــــین ع گفت خدایا دادم 
اکبر ع و اصغرع و عبّاس ع به آن ذات خودت 
سوره فجر عجب سوره عــــــــــــــــــشقی باشد
گفت اللّه بیا «نفــــــــــــــــس» به غایات خودت 
نایبی عمر و جـــــــــوانی کف دستش بگذاشت 
که کند وقـــــــــف برای دل و حالات خودت 
سلطان علی نایبی

۱۹ تیرماه ۹۵ ساعت ۲:۳۰ بعد ازظهر
#سلطان_علی_نایبی #شعر #عشق‌الهی