شعر شماره ۵

ای مردم هَزاره، یَک دل و یَک صـــدا شویـــد
بر آسمان هفتــــــــمین بر بال ها، رَها شویــــد
حفظ ادب،شـــــرم قــلم،روح سخن ، دربینتان
هرگز نگردد دور تا ، یک الگوی عُـــلیا شوید
داعش به سمت چپ بود،درسمت راستت طالبان
ای هوشمند ای هوشیار،برخیز تا بینا شوید
پرواز وحدت شما امری ضروری گشته است
بر دشمنان مشترک آن گاه بی پروا شوید
این جا صدای حنجره هرگز نگردد بیش از حدّ
فریاد را بر دشمنان،غرّاتر از میـــنا شوید
سلطان علی نایبی
۱۶ـ۵ـ۱۳۹۵
#سلطان_علی_نایبی #شعر #وطن