مطلب شماره ۲.

بشر امروز بیشتر از گذشته خود محور شده ، سودگرایی محض از یک سو و از طرفی دیگر، پیشرفت تکنولوژی او را محو خویشتن کرده و فاصله ای بسیار زیاد با عالم معنا برای او فراهم کرده است.در این سراب بی معنای دنیا، نیاز بسیار شدیدی به معنویت احساس می شود.تنهایی خود ساخته بشر و پرستش بی امان تکنولوژی و متزلزل شدن کانون گرم خانواده،فاصله بسیار از اخلاق سنّتی، این ها بیماری های کنونی بشر است که تنها داروی آن «معنویت» است.«مردم جهان سوّمی» ، بین فضای «مدرن»‌و «سنّتی» سر درگم مانده اند.عدّه ای خواهان حذف سنّت با همه ارزشهای اخلاقی آن هستند(جریان سکولار) و عدّه ای بر عکس آن خواهان حفظ سنّت با همه ویژگی های آن(داعش و طالبان).در بین این نزاع فرهنگی ، فقط انسان های «معنویت محور» می توانند نجات یابند.«معنویت» ،می تواند «مدرنیته» را کنترل کند.

#سلطان_علی_نایبی .۲۲ شهریور ۱۳۹۵.روز عید قربان.