شعرنو/۱

عدالت 
این گمشده عصرما!
این «عطش» همیشگی ماندگار.
کی تشنگان خویش را سیراب خواهد کرد؟!
من و تو می توانیم 
#عدالت را 
یک بار برای همیشه بر جهان هستی حکم فرما کنیم.