شعر شماره ۸

مکتب عشق و شهادت مکتب بلخی است 
بشر و دین و هدایت،هدف بلخی است
صوفیا خرقه به درآر که بلخی گفته است : 
خرقه بی «عشق الهی» ثمر تلخی است.

سلطان علی نایبی.

سال ۹۴
#سلطان_علی_نایبی #شعر