شعر شماره ۷
بده مارا سَر و سامُو خــــــــدایا
یکی پیمانه، پُر تامُو خـــــــــدایا
هَزاره، زیر زخم و درد و رنجَه
بده مَرهم، بده دارو، خــــــــــدایا

سلطان علی نایبی
۱۰ـ۵ـ۱۳۹۵

#سلطان_علی_نایبی #شعر #شعر‌هزارگی