شعر شماره 6.

بیا تا کینه ها را، بُور کُنیم مُــو
تمام غُصّه ها را ، دُور کُنیم مُــو
بیا جان بیـرار ، جان خُـوار مَــه
بیا تا آب دُوشمن، شُور کُنیم مُـو
خرابـه گشته قریه،شـــهر ما نیز
بیا تا شهر خود ، پُور نُور کنیم مُو

سلطان علی نایبی
۱۱ـ۵ـ۱۳۹۵
#سلطان_علی_نایبی #شعر #شعر‌هزارگی